Warsaw University (Jozef Piłsudski University) Graduation Certificate, September 23, 1938

  1. Polish certificate

  2. Listing of classes, Polish (in blue), with translations based on Google Translate and Leo’s notes from circa 1940
  3. Scan of Leo’s notes from circa 1940
* asterisks below indicate that the translation is largely based on Leo’s notes circa 1940
Przedmiotami egzaminacyjnymi I-go kursu były:
Examination subjects of the first course were:
Teoria prawa, Prawo rzymskie, Historia ustreju Polski, Dawne polskie prawo sądowe i Historia prawa na Zachodzie Europy
*Theory of law, Roman law, Constitutional History of Poland, Ancient Judicial Procedures, History of Law in Western Europe
Ekonomia społeczna, Prawo kościelme, Prawo narodów i prawo państwowo
* Social Economy, Canon Law, International (Public) Law and Constitutional Law
Prawo skarbowe wraz z nauką e skarbowości, Prawo administracyjne wraz z nauką administracji, Filozofia prawa, Prawo karne, Postępowanie karne i Statystyka
 
Tax law together with the science of treasury, Administrative law together with the science of administration, Philosophy of law (history of legal thought), Criminal law (Penal law) and Criminal Procedures and statistics
Prawo cywiline, Postępowanie sądowe-cywilne, Prawo handlowe i wekslowe i Prawo między-narodowe prywatne
* Civil Law, Civil Law Procedures, Commercial Law (including bills of exchange and checks) and International Private Law
Below: Leo’s notes circa 1940

Leonid Hurwicz Papers, David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University, Box 23

error: Content is protected !!