Postcard from Baranowicze, May 27, 1940

Sent to Geneva. It arrived general delivery in Lisbon, on June 18. Translation is very rough.

Ostatnia pocztówka od ciebie datowana była 6/3 1940, a depesza 6/5. Od tego czasu we moimy od ciebie żadnych wiadomości. Depeszowaliśmy do Ciebie 11/5 prosiliśmy o wiadomu kiedy zrobisz doktorat i jak stoi sprawa, twego społeacera z ??. I teraz bardzo fora zę szczegotowe nam o tym najnsać. Jestem przejazdem w Baranowiczach i dlatego nikt ace dopinije mój Kochany syncezka pisz do nas czasto bo przecrez niepokoimy się. Pisz nowości do Marika, do Karika i do moich sióstr bo moi adres (w Lidzie) może biz tatwo o przecrez niepokoimy się. Pisz nowości do Marika, do Karika i do moich sióstr bo moi adres (w Lidzie) może

Kochany synku, Twój ojciec

The last postcard from you was dated 6/3 (March 6) 1940 and telegram 6/5 (May 6). We have heard no news from you since then. We wired you on 11/5 (May 11), we asked you to know when you will get your doctorate and what is the case, your partner with ??. And now we have very detailed forums to inform us about it. I am passing through in Baranavichy and therefore no one will find my beloved son, write to us often because we are worried. Write ?? to Marik, to Karik and to my sisters because my address (in Lida) maybe

Dear son, Your father

Leonid Hurwicz Papers, David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University, Box 23, Folder: Correspondence 1938 Nov 21 – 10 Sept 1940 1
error: Content is protected !!