Chinuch

See below in red, Adek listed as a Hebrew language teacher.

https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/w/18-warszawa/102-oswiata-i-kultura/138766-gimnazjum-i-liceum-chinuch-w-warszawie (Last accessed December 13, 2022)

Gimnazjum powstało w Suwałkach w 1907 roku. W 1911 r. zostało przeniesione do Warszawy. Stanowisko dyrektora pełnili: Józef Szwarcman, A. Perelman, A. Olschwanger, następnie od 1 września 1918 r. do 1936 r. – Adam Cygielstreich, absolwent paryskiej Sorbony, a po nim, od 1936 r. Abram Wolfowicz.

W 1926 r. siedziba szkoły mieściła się przy pl. Krasińskich 8, a od 1936 r. przy Ogrodowej 27. Językiem wykładowym był polski. Używała nazw: Gimnazjum Filologiczne Męskie Towarzystwa „Chinuch” (przed 1926) oraz Prywatne Gimnazjum i Liceum Spółki „Chinuch” (przed 1939). Nosiła nr 101.

W 1926 r. szkoła miała charakter humanistyczny, ośmioklasowy, posiadało niepełne prawa gimnazjum państwowego. Utworzono 11 klas z 400 uczniami (szkoła męska).

W 1927 r. uzyskała pełne prawa gimnazjum państwowego.

W roku szkolnym 1930/1931 r. placówka wyróżniała się wielkością. Liczyła 402 uczniów w 11 „oddziałach”, w tym 57 w klasach przygotowawczych, 146 – w niższych i 199 – w wyższych. Opłata za jednego ucznia wynosiła: w klasach przygotowawczych (klasa 0) – 600-660 zł, w klasach niższych (klasa I–III) 900–1120 zł, a w klasach wyższych (klasa IV–VIII) – 1140 zł.

Szkoła istniała jeszcze w getcie warszawskim, w formie tajnych kompletów gimnazjalnych i licealnych.

The secondary school [“gymnasium”] was established in Suwałki in 1907. In 1911 it was moved to Warsaw. The position of the director was held by: Józef Szwarcman, A. Perelman, A. Olschwanger, then from September 1, 1918 to 1936 – Adam Cygielstreich, a graduate of the Sorbonne in Paris, and then Abram Wolfowicz from 1936.

In 1926, the seat of the school was located at pl. Krasińskich 8, and from 1936 at Ogrodowa 27. The language of instruction was Polish. It used the names: Male Philological Gymnasium of the “Chinuch” Society (before 1926) and Private Gymnasium and High School of the “Chinuch” Company (before 1939). She was wearing No. 101.

In 1926, the school had a humanistic character, eight-grade, and had incomplete rights to a state gymnasium. 11 classes with 400 students were created (men’s school).

In 1927, it obtained the full rights of a state gymnasium.

In the 1930/1931 school year, the facility was distinguished by its size. It counted 402 students in 11 “classes”, including 57 in the preparatory classes, 146 – in the lower and 199 – in the higher. The fee for one student was: in preparatory classes (class 0) – PLN 600-660, in lower classes (classes I-III) PLN 900-1120, and in higher classes (classes IV-VIII) – PLN 1140.

The school still existed in the Warsaw ghetto in the form of secret gymnasium and high school classes.

Personel szkoły tworzyli w 1926 r. (przedmiot):

Belczyk Wojciech (nie był Żydem) – język polski;
Berkman Bernard (ur. 1890) – geografia;
Berman Berko (ur. 1879) – kaligrafia;
Bokser Józef – lekarz szkolny;
Cygielstreich Adam (ur. 1886) – przyrodoznawstwo, propedeutyka filozofii;
Czerniaków Felicja, dr (ur. 1884) – fizyka, chemia;
Essigman Norbert (ur. 1895) – łacina;
Feldsztejn Mojżesz – sekretariat;
Goldsobel Hilary (ur. 1879) – język francuski;
Gross Aron (ur. 1878) – nauki judaistyczne;
Halpern Teodor (ur. 1890) – łacina;
Hurwicz Abraham (ur. 1889) – język hebrajski;
Kantorowicz Samuel (ur. 1865) – religia;
Kirszenbaum Mojżesz (ur. 1886) – religia;
Krakowiak Józef (nie był Żydem) – gimnastyka;
Lubliner Szymon (ur. 1879) – śpiew i muzyka;
Machlis Roza – sekretariat;
Makowska Dora (ur. 1893) – język niemiecki;
Marciniak Helena (nie była Żydówką) – język polski;
Medres Michał (ur. 1875) – fizyka;
Młynarzewicz Mojżesz (ur. 1885) – rysunki;
Rakowski Hirsz (ur. 1890) – historia;
Sachs Ewa (ur. 1871) – język francuski;
Sak-Rabinowicz Maurycy (ur. 1877) – język niemiecki;
Salinger Zygmunt, dr (nie był Żydem) – historia;
Sołowiejczyk Maria (ur. 1899) – przyrodoznawstwo;
Szlifsztejn Roza – sekretariat;
Szwed Lewi (ur. 1891) – matematyka, fizyka;
Szyfmanowicz Owsiej (ur. 1888) – matematyka;
Wolfowicz Abram (ur. 1891) – historia;
Zweibaum Juliusz, dr (ur. 1887) – przyrodoznawstwo.

Źródło:

Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, ss. 250–251.

In 1926 the school staff comprised (subject):

Belczyk Wojciech (not a Jew) – Polish;
Berkman Bernard (born 1890) – geography;
Berman Berko (born 1879) – calligraphy;
Boxer Józef – school doctor;
Cygielstreich Adam (born 1886) – natural science, introductory philosophy;
Czerniaków Felicja, PhD (born 1884) – physics, chemistry;
Essigman Norbert (born 1895) – Latin;
Feldsztejn Mojżesz – secretary’s office;
Goldsobel Hilary (born 1879) – French;
Gross Aron (b. 1878) – Judaic sciences;
Halpern Teodor (born 1890) – Latin;
Hurwicz Abraham (born 1889) – Hebrew;
Kantorowicz Samuel (born 1865) – religion;
Kirszenbaum Mojżesz (born 1886) – religion;
Józef Krakowiak (he was not a Jew) – gymnastics;
Lubliner Szymon (born 1879) – singing and music;
Machlis Roza – secretariat;
Makowska Dora (born 1893) – German;
Marciniak Helena (not a Jew) – Polish;
Medres Michał (born 1875) – physics;
Młynarzewicz Mojżesz (b. 1885) – drawings;
Rakowski Hirsz (b. 1890) – history;
Sachs Ewa (born 1871) – French;
Sak-Rabinowicz Maurycy (born 1877) – German;
Salinger Zygmunt, PhD (he was not a Jew) – history;
Sołowiejczyk Maria (born 1899) – natural science;
Szlifsztejn Roza – secretary’s office;
Szwed Lewi (born 1891) – mathematics, physics;
Szyfmanowicz Owsiej (born 1888) – mathematics;
Wolfowicz Abram (born 1891) – history;
Zweibaum Juliusz, PhD (born 1887) – natural science.

Source:

List of teachers of universities, secondary and vocational schools, teachers’ seminars and a list of research establishments, Warsaw – Lviv 1926, pp. 250–251.

From Chinuch to the Hurwicz apartment on Graniczna – about 20 minutes
Declaration of Admiration and Friendship for the United States (1926)

https://www.loc.gov/resource/pldec.008/?sp=305

error: Content is protected !!