Buki

Henry mentioned in his Shoah testimony that Leo attended this school.

The Polish text below is from this site:
https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/w/18-warszawa/102-oswiata-i-kultura/138849-gimnazjum-felicji-buki-cygielsztrajch-w-warszawie (Last accessed December 13, 2022) The English translation is largely based on the translation that can be automatically created on the above site.

Założone w 1917 r., stanowiło rzadki przypadek placówki koedukacyjnej. Miało charakter szkoły rozwojowej, następnie matematyczno-przyrodniczej. Zmiany nazwy wiązały się zarówno z przekształceniami placówki, jak i zmianami stanu cywilnego właścicielki-dyrektorki: Gimnazjum Koedukacyjne, wł. Felicja Buki (1926); Gimnazjum Realne Koedukacyjne Felicji Buki-Cygielsztrajch (do 1930); Gimnazjum Koedukacyjnej Felicji Cygielsztrajch (ostatnia). Normy płac personelu były uzgodnione ze Związkiem Zawodowym Nauczycieli Szkół Żydowskich. Szkoła została zlikwidowana w 1933 roku.

Siedziba znajdowała się przy ul. Orlej 11. Placówka miała z początku niepełne prawa gimnazjum państwowego, które utraciła w 1928 roku. Językiem wykładowym był polski.

W 1926 r. szkoła miała 9 „oddziałów” w systemie ośmioklasowym, z 87 uczniami i 176 uczennicami. W roku szkolnym 1930/1931 r. miała łącznie 114 uczennic i uczniów w 8 „oddziałach”, w tym: 28 w klasach przygotowawczych, 50 – w niższych i 36 – w wyższych. Opłata wynosiła rocznie w klasach przygotowawczych (klasa 0) 400–600 zł, w klasach niższych (klasa I–III) 800 zł, a w klasach wyższych (klasa IV–VIII) – 1000 zł. Zwracają uwagę niespotykane proporcje liczebności dużego personelu do stosunkowo niewielkiej liczby uczniów.

Established in 1917, it was a rare case of a co-educational institution. It was a development [progressive] school, then a mathematics and natural science school. The name changes were related to both the transformations of the facility and the changes in the marital status of the owner-director: Coeducational Gymnasium, owned by Felicja Buki (1926); The Real Coeducational Gymnasium of Felicja Buki-Cygielsztrajch (until 1930); Felicja Cygielsztrajch Coeducational Gymnasium (the last one). Staff wage standards were agreed with the Trade Union of Teachers of Jewish Schools. The school was closed in 1933.

The seat was at ul. Orla 11. At the beginning, the facility had incomplete rights of a state gymnasium, which it lost in 1928. The language of instruction was Polish.

In 1926, the school had 9 “departments” in an eight-grade system, with 87 male and 176 female students.* In the school year 1930/1931, she had a total of 114 students in 8 “departments”, including: 28 in the preparatory classes, 50 – in the lower and 36 – in the higher ones. The annual fee in the preparatory classes (class 0) was PLN 400-600, in the lower classes (classes I-III) PLN 800, and in the higher classes (classes IV-VIII) – PLN 1000. The unusual proportions of the large number of staff to a relatively small number of students are noticeable.

* It was common for girls to outnumber boys in Jewish gymnasiums. For boys there was the option of yeshiva, often preferred by Orthodox or traditional families. Yeshiva was not an option for girls. “The Education of Jewish Children in Warsaw during the Nazi Occupation,” by Dalia Ofer. Citing:
Shimon Frost, Schooling, pp. 29-34; Encyclopaedia of the Jewish Diaspora. Vol. XII, “The End of Polish Jewry”, (Jerusalem: Encyclopaedia pub. 1973), p.33. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-349-66019-3_19

Personel szkoły w 1926 r. tworzyli (przedmiot):

Aszkenazy Helena (ur. 1892) – język francuski (absolwentka Sorbony);
Buki-Cygielsztrajch Felicja (ur. 1885) – język polski;
Cukier Melanja (ur. 1888) – język niemiecki;
Cygowa Tekla (ur. 1888) – fizyka, przyrodoznawstwo;
Erenrajch Izaak (ur. 1892) – historia;
Fracht Bela (ur. 1890) – koncentracja (?);
Frejlich Kazimierz (ur. 1890) – matematyka;
Goldflus Stanisław (ur. 1894) – chemia;
Herman Balbina (ur. 1896) – geografia, przyrodoznawstwo;
Herszberg Henryk (ur. 1898) – fizyka;
Herszberg Teresa (ur. 1892) – prace ręczne;
Heuer Anna, dr (ur. 1888) – lekarka szkolna;
Hildebrand Władysław (ur. 1900) – matematyka;
Horwic Ludwik, dr (ur. 1875) – przyrodoznawstwo;
Hufnagel Leon, dr (ur. 1893) – fizyka;
Karlandzki Zygmunt, dr (ur. 1894) – lekarz szkolny;
Mandelbaum Bernard (ur. 1888) – język polski;
Melchior Edwarda (ur. 1891) – niemiecki;
Pacewicz Bronislaw (ur. 1881) – prace ręczne;
Purman Stefan, dr (ur. 1895) – język polski;
Rozenbaum Ignacy (ur. 1896) – język francuski, propedeutyka filozofii;
Rubinrot Stefan (ur. 1887);
Segał Justyna (ur. 1902) – gimnastyka;
Szlosberg Róża (ur. 1893) – rysunki, prace ręczne;
Szuldberg Anna (ur. 1896) – przyrodoznawstwo;
Szwarcman Henryka (ur. 1892) – matematyka, fizyka;
Wajdenfeld Bronisława (ur. 1896) – śpiew;
Wilczyńska Julia (ur. 1880) – geografia;
Zygelman Franciszka (ur. 1891) – geografia.

Źródła:

Konarski S., Warszawskie średnie szkolnictwo ogólnokształcące, [w:] Warszawa II Rzeczypospolitej 1918-1939, 5, Warszawa 1973, s. 216.
Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, s. 268.
Szkoły w Rzeczpospolitej Polskiej w roku szkolnym 1930/1931, Warszawa 1933, s. 478.

In 1926, the school staff comprised (subject):

Aszkenazy Helena (born 1892) – French (graduate of the Sorbonne);
Buki-Cygielsztrajch Felicja (born 1885) – Polish;
Cukier Melanja (born 1888) – German;
Cygowa Tekla (born 1888) – physics, natural science;
Erenrajch Izaak (born 1892) – history;
Fracht Bela (born 1890) – concentration (?);
Frejlich Kazimierz (born 1890) – mathematics;
Goldflus Stanisław (born 1894) – chemistry;
Herman Balbina (born 1896) – geography, natural science;
Herszberg Henryk (born 1898) – physics;
Herszberg Teresa (born 1892) – handiwork;
Heuer Anna, dr (born 1888) – school doctor;
Hildebrand Władysław (born 1900) – mathematics;
Horwic Ludwik, PhD (born 1875) – natural science;
Hufnagel Leon, PhD (born 1893) – physics;
Karlandia Zygmunt, dr (b. 1894) – school doctor;
Mandelbaum Bernard (born 1888) – Polish;
Edward’s Melchior (born 1891) – German;
Pacewicz Bronislaw (born 1881) – handwork;
Purman Stefan, PhD (born 1895) – Polish;
Rozenbaum Ignacy (born 1896) – French, introductory philosophy;
Rubinrot Stefan (born 1887);
Segał ​​Justyna (born 1902) – gymnastics;
Szlosberg Róża (b. 1893) – drawings, handwork;
Szuldberg Anna (born 1896) – natural science;
Szwarcman Henryka (born 1892) – mathematics, physics;
Wajdenfeld Bronisława (b. 1896) – singing;
Wilczyńska Julia (born 1880) – geography;
Zygelman Franciszka (born 1891) – geography.
Sources:

Konarski S., Warsaw secondary general education, [in:] Warsaw of the Second Republic of Poland 1918-1939, 5, Warsaw 1973, p. 216.
List of teachers of higher, secondary and vocational schools, teacher training seminars and a list of research establishments, Warsaw – Lviv 1926, p. 268.
Schools in the Republic of Poland in the 1930/1931 school year, Warsaw 1933, p. 478.

Polish Declaration of Admiration and Friendship for the United States, 1926

Gimnazjum F. Buki w Warszawie

Leo’s signature may be the second one from the top in the third column.

Declaration of Admiration and Friendship
The Buki school at ulica Orla 11 was a ten-minute walk from the Hurwicz apartment at ulica Graniczna 10.
error: Content is protected !!